De grote wulp

De hoop nog niet opgegeven

De grote wulp heeft een zeer melodieuze stem. Zijn karakteristieke, wat weemoedige roep is makkelijk te herkennen en heeft hem zijn Engelse naam “curlew” bezorgd. In het Duits heeft men zich op zijn uiterlijk gericht. Want zoals alle wulpen is hij makkelijk aan zijn lange spitse gekromde snavel te herkennen Met een lichaamslengte van wel 60 cm en een gewicht tot een kilo is hij zelfs de grootste weidevogel. Zoals alle waadvogels houdt hij van vochtige grond om met zijn snavel naar wormen en slakken te porren. Bovendien houdt hij van insecten. Vochtige graslanden en heiden die rijk aan soorten zijn vormen zijn geprefereerde broedgebieden. Maar ook droge weiden in de nabijheid van wateren zijn mogelijke broedplaatsen. De dieren brengen de winter meestal door aan de Europese en Noord-Afrikaanse kusten, om daarna - in februari - weer naar hun vaste broedgebieden terug te keren. Tijdens zachte winters zijn ze hier ook in de weiden en graslanden van de Rijn uiterwaarden aan te treffen. Vanaf maart broeden dan beide partners samen drie tot vier eieren uit in een klein door hen bij elkaar gekrabde kom. Ook bij de opvoeding van de jongen tonen de mannetjes zorgzame vaders te zijn, want na de eerste dagen zijn zij het hoofdzakelijk, die de jonge nestvlieders voeren, totdat ze in staat zijn om te vliegen. Vroeger heersten er voor de wulp ideale leefomstandigheden in de graslanden van de uiterwaarden en de extensief bewerkte weilanden van het Neder rijnse landschap. Sinds de vijftiger jaren van de twintigste eeuw werd de landbouw echter steeds verder geïntensiveerd. Dat was ook daarom mogelijk omdat de graslanden langzamerhand droger werden. Daarvoor waren vooral de dalende grondwaterstand, de afwateringsmaatregelen en de klimaatverandering voor verantwoordelijk. Vooral het te vroeg maaien van gras-en weilanden heeft geleid tot een drastische terugloop van de bestanden, omdat het broedsel daardoor het meest werd verstoord. Beschermde natuurgebieden, die door Nord Rhein Westphalen, de regio, de stad of een natuurbeschermingsorganisatie aan boeren verpacht worden, mogen daarom niet voor 1 juli gemaaid worden. Ook daar waar de broedende wulp om conventionele weilanden wordt waargenomen mogen boeren volgens EG regelgeving niet eerder maaien. Dat moeten echter de boeren, cq. de regio die het verbod uitspreekt dan wel weten dat hen betreft. Met de aanleg van kleine poeltjes en door verwatering van beschermde gebieden en natuurvlaktes wordt hier in de streek bovendien geprobeerd de leefruimte van de sterk bedreigde vogel in de Rijnuiterwaarden te behouden dan wel weer te vergroten. Tenslotte zouden we ook in de toekomst nog de welluidende roep van de wulp hier in de Neder-Rijn horen.

Terug